KWALITEITSMANAGEMENT IN BEWEGING PDF

Purchasing in service triads: the influence of contracting on contract management 1 edition published in in English and held by 1 WorldCat member library worldwide Abstract : Purpose: The purpose of this paper is to investigate purchasing practices in service triads by exploring the link between ex ante contracting and ex post contract management and how these practices influence the satisfaction of buyers and suppliers in concessionary arrangements with their relationship in terms of meeting the needs of the buyer's customers. Multi-method and multi-source data collection included interviews, documents and the contracts between buyer and supplier, providing evidence of the formal and relational structures in both the contracting and contract management stages. Findings: The case findings provide evidence that behavioural standards established in a social contract are important prerequisites for the establishment and subsequent management of a formal contract. Second, this study shows that, when outsourcing core services in a service triad, a combination of performance-oriented and behavioural-oriented contract terms, covering a mix of topics related to both the customer-experience and to buyer-supplier-oriented aspects, contribute to aligning the buyer's, suppliers' and customers' interests.

Author:JoJorr Kazragar
Country:Denmark
Language:English (Spanish)
Genre:Business
Published (Last):21 October 2016
Pages:336
PDF File Size:5.9 Mb
ePub File Size:20.63 Mb
ISBN:943-9-21040-256-7
Downloads:71802
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:VudokreeSteering for outcomes: The role of public management. Stereotype beelden over ambtenaren en overheidsdiensten. Burgergericht besturen: kwaliteit en vertrouwen in de overheid Publisher: KUL. Verbeteringsinitiatieven, is de gedachte, verhogen de kwaliteit van publieke diensten en maken deze zichtbaarder. Dit zou leiden tot een grotere tevredenheid van de burgers welke op zijn beurt weer zou leiden tot een groter vertrouwen in de overheid. Deze redenering kent echter vele stappen die theoretisch noch empirisch onderbouwd zijn, en zelfs worden aangevochten.

Dit onderzoeksproject heeft als doel te peilen naar oorzaken en niveaus van wantrouwen en ontevredenheid bij klanten van overheidsdiensten en burgers, hetzij op macro de overheid als geheel , meso het niveau van de publieke organisatie of micro niveau het niveau van dienstverlening van de overheidsinstellingen. Het onderzoek startte in november en loopt tot en met oktober We bewandelen ook een alternatieve weg, waarbij we vertrouwen in de overheid niet beschouwen als een gevolg van de werking van de overheid, maar waarbij een bestaande opinie over de overheid of een zekere mate van optimisme of pessimisme bepaalt welke perceptie we hebben van de overheid en de overheidsdiensten.

Meer informatie en andere publicaties zijn ook terug te vinden op www. Deze perceptie komt niet alleen voort uit een observatie van een zgn. In de eerste verklaring gaan we uit van de veronderstelling dat bestaande stereotype beelden over de administratie doorwerken in de actuele evaluatie van deze administratie.

De tweede verklaring sluit hierbij aan en beschouwt tevredenheid met overheidsdienstverlening als afhankelijke variabele van vertrouwen, in plaats van omgekeerd zoals meestal gebeurt nl. Onze stelling zal zijn dat tevredenheid met overheidsdienstverlening en vertrouwen in de overheid niet noodzakelijk terug te voeren zijn op de overheid, maar evengoed op sociaal-psychologische processen en evoluties in de maatschappij. Vervolgens zullen we trachten te verklaren hoe het komt dat dergelijke beelden blijven voortbestaan, zelfs al worden ze geregeld door de realiteit tegengesproken.

Een aantal vaststellingen in het laatste hoofdstuk suggereert dat de oorzaken van het wantrouwen in de overheid en de vermeende ontevredenheid met de werking van de overheidsdiensten niet alleen bij de overheid moeten worden gezocht, maar evenzeer in de maatschappij zelf. Ze geeft, samen met de veelheid aan grappen die over ambtenaren en overheidsdiensten worden gemaakt, aan dat er blijkbaar een veralgemeende negatieve houding tegenover de overheid bestaat, die zich ondanks alle inspanningen die de laatste jaren werden geleverd om de kwaliteit van de overheidsdienstverlening te verhogen, bestendigd weet.

Verhalen over ambtenaren en overheidsadministraties zijn over het algemeen negatief. Vertrouwen wordt hier dus behandeld als onafhankelijke variabele.

Dit betekent echter niet dat vertrouwen zomaar uit het niets ontstaat, het betekent alleen dat het ontstaan van vertrouwen hier niet verder zal behandeld worden. Er zal worden onderzocht wat de gevolgen zijn van vertrouwen, of eerder wantrouwen, voor de perceptie van de burger van de overheid. Goodsell stelt ten aanzien van de houding van de Amerikanen t. Zonder uitspraak te willen doen over hoe een dergelijke perceptie ontstaat, kunnen we wel dieper ingaan op de gevolgen hiervan: wantrouwen, en niet vertrouwen wordt de basisattitude t.

In de internationale literatuur werd totnogtoe vooral gebruik gemaakt van casestudies bv. Wij zullen trachten deze vaststellingen te verklaren aan de hand van theorievorming over stereotypes en sociale diffusie. Work group colleagues can impact how they perceive clients and how they behave toward them.

We also test whether this relation is dependent on conditions of attitudinal homogeneity and perceived cohesion of the work group. Theoretical and practical implications are discussed. De Tijd B ; ; iss. Tax and trust: Institutions, interactions and instruments. Tevredenheid met lokale dienstverlening. Praktijkgids management lokale besturen. Tevredenheid met overheidsdiensten. Naar een DJ-overheid?

IGOR RYDZANICZ ZAPIS KONSTRUKCJI ZADANIA PDF

Het spaghettidiagram

Van Espen At the start it is assumed that the students have a basic knowledge of statistics as seen e. An elementary knowledge of linear algebra and matrix calculus is required. Experience with working with spreadsheets and textprocessing is assumed. Some programming experience Matlab, Octave is useful but not mandatory Partim Quality management and laboratory accreditation: J. Adequate understanding of the importance for laboratories to implement and operate a quality management system, aimed at improving their ability to consistently generate technically valid results. Van Espen After following this course the student must have a cleat overview of the different methods and techniques that are used in chemometrics.

EN 12668-1 PDF

Chemometrics and Quality assurance

.

ERGOBABY ANLEITUNG PDF

Broekhuis, M. (Hermanna) 1962-

.

Related Articles